Crpne stanice i elektromotorni pogoni

RO KCS Ada stara

Elektromotorni pogon
KCS Ada stara

KCS Mostarska petlja

KCS Mostarska petlja
u izgradnji

Naša firma raspolaže sa iskusnim kadrom i odgovarajućim tehničkim sredstvima za izradu novih ili rekonstrukciju postojećih crpnih postrojenja, kao što su kanalizacione ili vodovodske crpne stanice. Pri tom se oslanjamo na bogato iskustvo na dosad realizovanim projektima u JKP Beogradski Vodovod i kanalizacija, sa veoma dobro razrađenim i više puta proverenim tehnološkim rešenjem upravljanja i nadzora nad objektima ove vrste.

 

Radovi koje izvodimo u ovoj oblasti:

 • Ugradnja novih ili zamena postojećih pumpi
 • Izrada ili rekonstrukcija hidrauličkog dela CS (cevovdi i armature – čelični ili kiselo otporni)

  KCS Ada crpiliste

  pumpe 3×22 kW
  KCS Ada stara

 • Izrada ostalih mašinskih delova CS (šahtni poklopci, podesti, merdevine – čelični ili kiselo otporni)
 • Izrada elektro napojnih i komandnih ormana, tehnološki osposbljenih za rad bez direktnog ljudskog nadzora
 • Instalacija i povezivanje ostale merne i zaštitne opreme (kontinualni i diskretni merači i davači nivoa, razni senzori za zaštitu ili aktivaciju alarma, rasvete i sl.)
 • Kompletna funkcionalna provera i puštanje u rad
 • Izrada projekta izvedenog stanja, tehničkih šema i uputstava korisniku.